گالری عکس حضور در نمایشگاه های بین المللی

 • نمایشگاه اگروفود تهران 1398
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۸
  anemptytextlline
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1398
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۸
  anemptytextlline
 • بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی از غرفه گشتا صنعت مشهد ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1397
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1397
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • نمایشگاه آی فود مشهد 1397
  نمایشگاه آی فود مشهد ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1396
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1396
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شهر آفتاب تهران 1396
  نمایشگاه شهر آفتاب تهران ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران 1396
  نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1396
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1395
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1395
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • گشتا صنعت مشهد حضور در نمایشگاه بین المللی
  گشتا صنعت مشهد حضور در نمایشگاه بین المللی ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شیرینی و شکلات مشهد 1395
  نمایشگاه شیرینی و شکلات مشهد ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران 1395
  نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه ایران پلاست تهران 1395
  نمایشگاه ایران پلاست تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1395
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه صنایع غذایی مشهد 1395
  نمایشگاه صنایع غذایی مشهد ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه آرد و نان تهران 1395
  نمایشگاه آرد و نان تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline
 • گشتا صنعت مشهد در نمایشگاه اگروفود
  غرفه گشتا صنعت مشهد
  anemptytextlline
 • شرکت در نمایشگاه بین المللی
  شرکت در نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline
 • نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران 1394
  نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline
 • نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران 1395
  نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شهر آفتاب تهران 1396
  نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline

گالری عکس حضور در نمایشگاه های بین المللی

 • نمایشگاه اگروفود تهران 1398
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۸
  anemptytextlline
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1398
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۸
  anemptytextlline
 • بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی از غرفه گشتا صنعت مشهد ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1397
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1397
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • نمایشگاه آی فود مشهد 1397
  نمایشگاه آی فود مشهد ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1396
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1396
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شهر آفتاب تهران 1396
  نمایشگاه شهر آفتاب تهران ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران 1396
  نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1396
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۶
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1395
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد 1395
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • گشتا صنعت مشهد حضور در نمایشگاه بین المللی
  گشتا صنعت مشهد حضور در نمایشگاه بین المللی ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شیرینی و شکلات مشهد 1395
  نمایشگاه شیرینی و شکلات مشهد ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران 1395
  نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه ایران پلاست تهران 1395
  نمایشگاه ایران پلاست تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه اگروفود تهران 1395
  نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه صنایع غذایی مشهد 1395
  نمایشگاه صنایع غذایی مشهد ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه آرد و نان تهران 1395
  نمایشگاه آرد و نان تهران ۱۳۹۵
  anemptytextlline
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline
 • گشتا صنعت مشهد در نمایشگاه اگروفود
  غرفه گشتا صنعت مشهد
  anemptytextlline
 • شرکت در نمایشگاه بین المللی
  شرکت در نمایشگاه اگروفود تهران ۱۳۹۷
  anemptytextlline
 • حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 1394
  نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline
 • نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران 1394
  نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline
 • نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران 1395
  نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline
 • نمایشگاه شهر آفتاب تهران 1396
  نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران ۱۳۹۴
  anemptytextlline